Regulamin Serwisu

Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu internetowego BESTKAMP.PL

 

1. Informacje ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego BESTKAMP.PL.
Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.
Właścicielem serwisu internetowego jest firma:
WESKI MACIEJ BARABASZ
Ul. Zagórze 6c,
38-400 Krosno
NIP: 684 24 97 435
REGON: 180615710
działająca jako organizator turystyczny, wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego, pod nr 239/16.
Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG):
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)79.12.Z : Działalność organizatorów turystyki
Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakupu imprez turystycznych. Rezerwacja lub zakup imprezy może odbyć się poprzez stronę internetową www.bestkamp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 786 921 912.

Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Objaśnienia i definicje

Touroperator (Organizator) – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.
Konsultant – pracownik Agenta zajmujący się kompleksową obsługą Klienta. Do jego obowiązków należy szczegółowe prezentowanie oferty oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących usług turystycznych.
Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe, dokonująca rezerwacji imprezy turystycznej lub wykupująca pobyt w hotelu, bilet autokarowy, lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.
Umowa – zgłoszenie – umowa dotycząca zakupionej imprezy turystycznej zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących.
Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia. Dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu umowy. Reguluje on wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.
Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora (Organizatora) i na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.
Serwis internetowy – strona internetowa WESKI MACIEJ BARABASZ działająca pod adresem www.bestkamp.pl.

3. Zasady korzystania z serwisu internetowego

Korzystając z Serwisu internetowego Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
WESKI nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Elektronicznej oraz, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.
Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi.
W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient oraz wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Klient podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.

4. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego WESKI, wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez WESKI zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów.
WESKI przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez WESKI) które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem, faksem lub telefonicznie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez BIURO PODRÓŻY WESKI swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez BIURO PODRÓŻY WESKI usług marketingowych polegających na promowaniu usług WESKI i jego partnerów.
Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
BIURO PODRÓŻY WESKI przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. BIURO PODRÓŻY WESKI zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

5. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

Za pośrednictwem serwisu internetowego BESTKAMP.PL zostają udostępnione oferty turystyczne zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.
Po zapoznaniu się z wybraną przez Państwa ofertą, można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr telefonu 786 921 912.
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnej rozmowie telefonicznej, Konsultant BIURA PODRÓŻY WESKI sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.
Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc, Konsultant przesyła do Państwa e-mailem lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).
Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta WESKI numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, przelewem tradycyjnym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką w siedzibie Agenta.
W momencie podpisania umowy przez Klienta, zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy.
Potwierdzenie zapłaty za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży WESKI aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

7. Cena imprezy turystycznej

Cena zakupionej imprezy turystycznej zawiera wszystkie składniki zawarte w opisie, między innymi:

 • opłatę za zakwaterowanie,
 • koszty transportu (z wyjątkiem ofert z dojazdem własnym),
 • świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy,
 • podatki,
 • inne zgodne z opisem imprezy turystycznej.

Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. BIURO PODRÓŻY WESKI nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, jaką akceptują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.
Biorąc pod uwagę, że cena imprezy turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec zmianie, wynikającej z przelicznika bieżącego kursu waluty, jednak zmiana ceny nie może nastąpić w okresie krótszym niż 21 dni przed datą wyjazdu.
Organizator imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa.
Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana do momentu dokonania rezerwacji i jej potwierdzenia przez Organizatora imprezy turystycznej.
BIURO TURYSTYCZNE WESKI zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny.

8. Sposoby i terminy płatności

Terminy płatności oraz kwoty określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo informuje Państwa konsultant w momencie podpisywania umowy–zgłoszenia.
Wpłata zaliczki a także kolejne wpłaty powinny być regulowane w terminach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji oraz umowie.
Ostateczna rezerwacja u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje się w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany numer konta bankowego.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary / Usługi:

  • płatności BLIK
  • karta płatnicza
  • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
 • przelew bankowy
 • przekaz pocztowy
 • wpłata gotówki po przyjeździe na miejsce organizacji imprezy

W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.
Płatności przelewem bankowym należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta na konto:

DLA WPŁAT ZA IMPREZY ZIMOWE:
ING: 20 1050 1458 1000 0090 7678 1930
WESKI MACIEJ BARABASZ
ul. Zagórze 6c
38-400 Krosno

DLA WPŁAT ZA IMPREZY LETNIE:
ING: 61 1050 1458 1000 0091 2799 2536
WESKI MACIEJ BARABASZ
ul. Zagórze 6c
38-400 Krosno

W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia mailem na adres biuro@bestkamp.pl .
Dopuszcza się możliwość płatności przekazem pocztowym, jeśli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.
Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na powyższe konto podając numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu. Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie mailem na adres biuro@bestkamp.pl.

8. Zmiany w rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.
Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna zgodna z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.
W celu dokonania zmiany rezerwacji prosimy o kontakt z Konsultantem.

9. Zmiany w rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.
Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna zgodna z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.
W celu dokonania zmiany rezerwacji prosimy o kontakt z Konsultantem.

10. Anulowanie rezerwacji

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej, może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa danej imprezy.
W chwili zakupu imprezy turystycznej Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.
Rezygnację z wybranej imprezy należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście w siedzibie WESKI.

Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.
O każdej zmianie w Państwa rezerwacji dokonanej przez Organizatora, będą Państwo informowani przez BIURO PODRÓŻY WESKI mailowo lub telefonicznie.

11. Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Konsultantem i uzyskać informacje na temat statusu rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie turystycznej oraz uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa rezerwacji.

12. Postępowanie reklamacyjne

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie imprezy.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
Dołożymy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez biuro były na najwyższym poziomie. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez biuro BIURO PODRÓŻY WESKI mogą Państwo złożyć stosowną reklamację.

Reklamacje związane z jakością obsługi biura WESKI należy składać pisemnie na adres siedziby biura:
WESKI
Ul. Zagórze 6c,
38-400 Krosno
lub droga mailową na adres:
biuro@bestkamp.pl

WESKI rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy),
 • szczegółowy opis reklamacji.

Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

13. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego..
WESKI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez WESKI, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od biura, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.
Korzystając z usług świadczonych przez BIURO PODRÓŻY WESKI oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez WESKI rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.