Ogólne Warunki Uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej BESTKAMP, organizowanej przez WESKI MACIEJ BARABASZ.

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej, zawartą pomiędzy Organizatorem a Klientem/Osobą zgłoszoną przez Klienta.

§ 1 Słownik pojęć

A. Organizator – WESKI MACIEJ BARABASZ, NIP 6842497435, nr wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego – 239/16, adres dla doręczeń: Ul. Zagórze 6c, 38-400 Krosno, adres e-mail: biuro@bestkamp.pl, nr telefonu 00 48 786 921 912 .
B. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
C. Klient – osoba zawierająca Umowę o imprezę turystyczną z Organizatorem.
D. Uczestnik – Uczestnik Imprezy Turystycznej (klient, osoba wskazana przez klienta, osoba biorąca udział w imprezie zamiast klienta lub osoby wskazanej przez klienta).
E. Umowa – Umowa o imprezę turystyczną zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem.
F. Impreza – Impreza turystyczna w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy o Imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

§ 2 Zawarcie Umowy

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Klienta z: OWU, Warunkami Ubezpieczenia.
 2. Klient zawiera umowę w imieniu wszystkich osób wskazanych w Umowie. Klient zgłaszający pozostałych uczestników zobowiązuje się do:
  A. poinformowania Uczestników przed zawarciem umowy o treści: OWU, Warunków Ubezpieczenia;
  B. dokonania terminowej wpłaty należności za wszystkie zgłoszone osoby zgodnie z warunkami płatności Imprezy Turystycznej;
 3. Umowę uważa się za zawartą w momencie jej podpisania (dotyczy umów zawieranych w obecności Organizatora) lub w momencie wpłaty zaliczki (dotyczy umów zawieranych on-line).
 4. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów tejosoby.

§ 3 Warunki Płatności

 1. W przypadku zawarcia umowy o Imprezę Turystyczną, której termin rozpoczęcia jest odleglejszy niż 30 dni – Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości określonej w ofercie na stronie BESTKAMP.PL. Zapłata reszty ceny powinna nastąpić, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Organizator nie jest zobowiązany informować Klienta o zbliżającym się terminie płatności oraz o skutkach braku zapłaty.
 2. W przypadku zawarcia umowy o Imprezę Turystyczną, której termin rozpoczęcia jest krótszy niż 7 dni Klient jest zobowiązany do zapłaty całej ceny za Imprezę Turystyczną w momencie zawarcia Umowy.
 3. Brak zapłaty zaliczki/pozostałej kwoty jest równoznaczny z odstąpieniem przez Klienta od Umowy zawartej z Organizatorem. Postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio.
 4. Zaliczka oraz pozostałe należności jest płatna od każdej osoby wskazanej na Umowie.
 5. W sytuacji, gdy cena imprezy jest równowartością kwoty podanej w EUR, stosuje się kurs sprzedaży NBP obowiązujący w dniu dokonania zapłaty. Jeżeli Klient dokonuje płatności w kilku częściach każda z płatności częściowych jest przeliczana na EUR według kursu z dnia dokonania danej części wpłaty.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny imprezy na 21 dni przed datą wyjazdu w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  A. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
  B. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
  C. wzrostu kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej;
  Cena za Imprezę Turystyczną zostanie podwyższona proporcjonalnie do wysokości zmiany uzasadniającej podwyższenie ceny
 7. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny za Imprezę Turystyczną, wskazując jako podstawę żądania okoliczności wskazane w ustępie 7.
 8. W okresie 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy cena ustalona w Umowie o Imprezę Turystyczną nie może być podwyższona.

§ 4 Zmiana warunków Imprezy Turystycznej/Odwołanie Imprezy Turystycznej, Odstąpienie od Umowy o Imprezę Turystyczną.

 1. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania nieznacznych zmian warunków Imprezy Turystycznej. Klient każdorazowo jest informowany o zamiarze zmiany przez Organizatora warunków Umowy.
 2. W przypadku, gdy Organizator: jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, nie może spełnić specjalnych wymagań osób niepełnosprawnych, proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8 % całkowitej ceny Imprezy Turystycznej, Organizator jest zobowiązany do:
  (1) poinformowania Uczestnika o zmianach warunków umowy,
  (2) wyznaczenia terminu ustosunkowania się do informacji przekazanej przez Organizatora,
  (3) poinformowania o prawie do odstąpienia od Umowy bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów
  (4) możliwości wzięcia udziału w innej Imprezie Turystycznej o takim samym lub wyższym standardzie (niższy standard oferowany jest wraz z zwrotem odpowiedniej części ceny).
 3. Organizator może rozwiązać umowę o Imprezie Turystycznej i dokonać pełnego zwrotu dokonanych wpłat z tytułu Imprezy Turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  A. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
  – 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
  – 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
  – 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
  B. organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
  Organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
 5. 5. Klient/Uczestnik może odstąpić od umowy o Imprezie Turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 6. Klient/Uczestnik może odstąpić od udziału w imprezie w każdym czasie (w innych sytuacjach niż określone ust. 2, 4 i 5). W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta/Uczestnika, Organizator pobiera opłatę za odstąpienie od umowy.
  Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu odstąpienia od umowy i wynosi:
  A. 30 % ceny imprezy – odstąpienie w terminie do 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
  B. 50 % ceny imprezy – odstąpienie w terminie od 39 do 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
  C. 80 % ceny imprezy – odstąpienie w terminie od 19 do 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;
  D. 100 % ceny imprezy – odstąpienie w terminie od 6 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy;

§ 5 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się do realizacji Imprezy Turystycznej zgodnie z postanowieniami Umowy przy zachowaniu staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
 2. Organizator w każdym uzasadnionym przypadku zapewnia pomoc na rzecz Uczestników Imprezy Turystycznej.
 3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o Imprezę Turystyczną, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest spowodowane wyłącznie:
  A. działaniem lub zaniechaniem Uczestnika,
  B. działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  C. siłą wyższą;
 4. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy do trzykrotności ceny Imprezy względem każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
 5. Organizator posiada wymaganą Ustawą Gwarancję Ubezpieczeniową wydaną przez Ubezpieczyciela. Wysokość gwarancji wynosi 140.000.000 zł

§ 6 Prawa i obowiązki uczestnika.

 1. Uczestnik może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie obowiązki wynikające z Umowy. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi o tym Organizatora w terminie 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika Imprezy, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 2. Jeżeli Uczestnik odstępuje od Umowy z powodu zmiany istotnych warunków umowy przez Organizatora (§4 ust. 2 OWU) lubIjeżeli Organizator odwołuje Imprezę Turystyczną z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Uczestnik ma prawo, według swojego wyboru:
  A. uczestniczyć w Imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na mprezę Turystyczną o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie
  B. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń
 3. W wypadku, gdy Organizator jest zmuszony, nie ze swojej winy, zmienić istotne warunki Umowy (§4 ust. 2 OWU) Uczestnik może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie Imprezy nastąpiło z powodu:
  A. zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w pkt. 6.5. a Organizator powiadomił o tym Uczestnika na piśmie w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Imprezy;
  B. siły wyższej;
 4. W przypadku Imprezy zagranicznej Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązującego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty zakończenia Imprezy lub dowód osobisty przy wyjazdach do krajów strefy Schengen; wiza – gdy jest wymagana przez właściwe przepisy prawa).
 5. Przy wyjazdach na Imprezy stanowiące obozy młodzieżowe w kraju Uczestnik zobowiązany jest do posiadania, aktualnej legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia i numeru PESEL.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w państwach tranzytowych i kraju pobytu oraz przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu zakwaterowania związanych z bezpieczeństwem, w tym przepisów przeciwpożarowych.
 7. Od chwili rozpoczęcia Imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek przedstawicieli Organizatora dotyczących realizacji programu Imprezy (np. co do miejsca i terminu zbiórki).
 8. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania
  Imprezy, jeżeli nie wykorzystał ich wyłącznie w wyniku:
  A) własnego działania lub zaniechania
  B) działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo (c) jeżeli niewykorzystanie świadczeń było spowodowane wyłącznie siłą wyższą.
 9. Uczestnik odpowiada za szkodę wyrządzoną w trakcie Imprezy Turystycznej przez siebie lub przez małoletniego Uczestnika, którego jest rodzicem lub prawnym opiekunem na zasadach określonych w Ustawie i Kodeksie cywilnym.
 10. Jeżeli w trakcie Imprezy Turystycznej Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy o Imprezę Turystyczną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
 11. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany uzasadnić na piśmie swoje stanowisko.
 12. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 11, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 13. Organizator informuje, że w każdym przypadku Uczestnikowi lub Zgłaszającemu przysługuje prawo do próby rozstrzygnięcia sporu pozasądowo. Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporu jest Właściwy dla uczestnika lub Zgłaszającego Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.
 14. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania Imprezy do korzystania z pomocy i opieki przedstawiciela Organizatora.
 15. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ograniczeń bagażowych na wyjazdach autokarowych ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych. Jeden bagaż do 20 kg o wymiarach (80cmx60cmx30cm) plus bagaż podręczny do 3 kg plus jedna para nart lub deska snowboardowa. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko za zgoda obsługi autokaru, gdy pozwala na to miejsce w loku bagażowym.
 16. Uczestnik zobowiązany jest przybyć na miejsce zbiórki ok.45 minut przed godziną wyjazdu. W przypadku spóźnienia, Uczestnik zobowiązany jest dotrzeć do miejsca docelowego we własnym zakresie.

§ 7 Ubezpieczenia

 1. Każdy Uczestnik objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) wraz z assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na zasadach określonych indywidualną umową Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem. Koszt obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego wliczony jest w cenę imprezy.
 2. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego są: – dla wyjazdów zagranicznych koszty leczenia (KL) z sumą ubezpieczenia 10.000 €, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia 15.000 PLN, KR czyli koszty ratownictwa do maksymalnej kwoty leczenia, czyli 10.000 €. Wariant nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych. – dla na terenie Polski następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia 10.000 PLN.
 3. Mimo posiadania polisy, Uczestnicy imprezy, w zależności od miejsca pobytu, mogą być zmuszeni do pokrycia kosztów drobnych usług medycznych i lekarstw (kwota do 200 euro). Zwrotu poniesionych kosztów Uczestnik może domagać się po powrocie do kraju. Zaleca się, aby wszystkie wydatki zostały udokumentowane rachunkami, dowodami opłat oraz raportem medycznym. W przeciwnym przypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.
 4. Opcjonalnie istnieje możliwość wykupienie dodatkowego ubezpieczenia OC.
 5. W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji oraz ubezpieczenie OC.
 6. Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy do 5 dni od daty wpłaty zaliczki.
 7. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia.

§ 8 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Klientów, Uczestników oraz Opiekunów Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy:
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania.
 3. Organizator wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
 4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane na rzecz podmiotów współpracujących z Organizatorem w celu realizacji Umowy lub związanych z Organizatorem w innych celach gospodarczych (obsługa księgowa, kurierzy, hostingodawca). Wskazanym podmiotom są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
 5. Organizator ma prawo udostępnić dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Organizator przechowuje dane osobowe tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Organizatora do retencji danych.

§ 9 Postanowienia końcowe.

 1. Organizator i Klient mogą ustalić w formie pisemnej prawa i obowiązki związane z Imprezą Turystyczną odmiennie niż przewidują to Warunki Uczestnictwa. W sprawach nie uregulowanych za pomocą odrębnych ustaleń będą miały przepisy Umowy, Ustawy, Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 2. Cena Imprezy nie obejmuje opłat wizowych, celnych, dojazdu Uczestnika na miejsce zbiórki i z powrotem, usług nie objętych programem Imprezy, w tym usług zamawianych przez Uczestnika podczas pobytu za granicą (na przykład wycieczki fakultatywne) u przedsiębiorców nie uczestniczących w wykonywaniu przez Organizatora usług objętych programem Imprezy, biletów wstępu do muzeów i do im podobnych miejsc.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym do rozpoznania sporów na tle Umowy jest sąd powszechny, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.